In drug policy we are at home

Pharm-In provides its services to pharmaceutical companies, drug manufacturers and health care institutions in the matter of registration, price setting, pharmacoeconomics and categorization of medicines. Our services aim to ensure the acceptance of innovative drugs not only by the professional and lay public, but also by institutions dealing with health and drug policy.
01/04

Pharm-info

not available in english language

Do you need training in Slovak P&R system?

Pharm-In provides training in various fields for both individuals and groups

Would you like to receive up-to-date information on drug policy by email?

News in Media

not available in english language

Do you have questions?
Contact us

Email Facebook Twitter LinkedIn

An integrated approach

The advantage of our company lies in an integrated and coordinated approach. From registration, price setting, categorization, through pharmacoeonomics up to the cooperation with state institutions, Pharm-In provides an extensive range of services vital to the successful introduction of a new drug on the Slovak market. In the years since our company was founded, we are proud to have been behind a multitude of successful projects that have led to innovative treatment options and made them accessible to patients in Slovakia in several therapeutic areas.
02/04

Registration
and Pharmacovigilance

Registrácia lieku je základným predpokladom pre jeho uvedenie na farmaceutický trh. Pre rýchlu a úspešnú registráciu lieku je potrebná dôkladná znalosť procesov ako aj samotná dokumentácia.

Categorization
and Price Setting

Zabezpečenie dostupnosti lieku a dosiahnutie jeho úhrady zdravotnými poisťovňami si vyžaduje dôkladnú znalosť procesu cenotvorby a kategorizácie.

Pharm-In ponúka riešenia, ktoré integrujú klinické a ekonomické argumenty tak, aby sa v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami čo najlepšie demonštrovala hodnota a prínos lieku.

Pharmacoeconomics

Rozpočet na zdravotníctvo je obmedzený a náklady na lieky na Slovensku neustále stúpajú. Z tohoto dôvodu sa farmako-ekonomika dostáva do popredia liekovej politiky a farmaceutické spoločnosti musia preukazovať pri vstupe nových liekov ich nákladovú efektivitu a dopad na zdravotný rozpočet.

Evidence is important

In all our endeavors, we aim to provide solutions that demonstrate adequate evidence for the medical and economic value of drugs, dietetic food and medical devices in Slovakia. Pursuant to legislative requirements, up-to-date data from Slovakia on therapeutic standards, treatment costs and epidemiology must be provided in the process of drug registration. Because such data is unavailable in most cases, Pharm-In will conduct:
03/04

Cost-of-illness Studies

V zmysle legislatívnych a metodických požiadaviek je potrebné pripraviť analýzu nákladovej efektívnosti z pohľadu platcu zdravotnej starostlivosti s použitím aktuálnych lokálnych nákladových údajov.

Epidemiological Studies

Pri predkladaní žiadostí o kategorizáciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických pomôcok je potrebné predložiť lokálne epidemiologické údaje o ochorení, pre ktoré je liečba určená.

Surveys

Prieskumy sú neoddeliteľnou súčasťou prípravy podkladov pre žiadosť o úhradu lieku. U mnohých ochorení vieme prostredníctvom prieskumov zabezpečiť chýbajúce alebo nedostatočné údaje o terapeutických zvyklostiach, demografických údajoch pacientov, či využívaní jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti.

Our services - online

Does looking up drug prices take up too much of your time? Do the price setting and reimbursement systems for drugs seem confusing? Are you pressed for time to check the website of the Slovak Ministry of Health for changes every day? We offer you solutions to help you save time and to enable you to familiarize yourself with price
04/04

The PRICE-In web database application will notify you of published changes to prices and reimbursements, and provide you with complex and up-to-date overview of all submitted price proposals published on the Slovak Ministry of Health website. More… For each reference group, the lowest final price per standard drug dose is listed, from which reimbursement is established. This enables you to set prices based on the projected reimbursement level, with an adjustable co-payment.

Monitor-In is an application designed to offer its users a daily complex overview of new proceedings and all recorded changes to proceedings. More...The service monitors proceedings in every phase, from their opening by the Slovak Ministry o Health until their conclusion and resulting decision. Users may choose to be notified of reports and requests by email.

This application is under construction. A trial version will be available soon.