V liekovej politike sme doma

Pharm-In poskytuje svoje služby farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom liekov a zdravotníckym inštitúciám v oblasti registrácie, cenotvorby, farmakoekonomiky a kategorizácie liekov. Cieľom poskytovaných služieb je zabezpečiť akceptáciu inovatívnych liekov nielen širokou odbornou a laickou verejnosťou, ale tiež inštitúciami zdravotnej a liekovej politiky.
01/04

Integrovaný prístup

Výhodou spoločnosti je integrovaný a koordinovaný prístup. Od registrácie, cenotvorby, kategorizácie, cez farmako-ekonomiku až po spoluprácu s odborníkmi a štátnymi inštitúciami poskytuje Pharm-In široký okruh služieb potrebných pre úspešné uvedenie lieku na slovenský trh. Za niekoľko rokov od vzniku spoločnosti máme za sebou množstvo úspešných projektov, ktorých výsledkom je zavedenie inovatívnych liečebných možností a ich sprístupnenie pre pacientov na Slovensku vo viacerých terapeutických oblastiach.
02/04

Registrácia
a farmakovigilancia

Registrácia lieku je základným predpokladom pre jeho uvedenie na farmaceutický trh. Pre rýchlu a úspešnú registráciu lieku je potrebná dôkladná znalosť procesov ako aj samotná dokumentácia.

Kategorizácia
a cenotvorba

Zabezpečenie dostupnosti lieku a dosiahnutie jeho úhrady zdravotnými poisťovňami si vyžaduje dôkladnú znalosť procesu cenotvorby a kategorizácie.

Pharm-In ponúka riešenia, ktoré integrujú klinické a ekonomické argumenty tak, aby sa v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami čo najlepšie demonštrovala hodnota a prínos lieku.

Farmako-ekonomika

Rozpočet na zdravotníctvo je obmedzený a náklady na lieky na Slovensku neustále stúpajú. Z tohoto dôvodu sa farmako-ekonomika dostáva do popredia liekovej politiky a farmaceutické spoločnosti musia preukazovať pri vstupe nových liekov ich nákladovú efektivitu a dopad na zdravotný rozpočet.

Na dôkazoch nám záleží

Vo všetkých našich činnostiach sa snažíme ponúkať riešenia, ktoré dostatočným spôsobom preukazujú medicínsku a ekonomickú hodnotu liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v podmienkach SR. V zmysle legislatívnych požiadaviek je potrebné v procese zaraďovania liekov preukázať aktuálne údaje zo Slovenska, týkajúce sa terapeutických zvyklostí, nákladovosti liečby a epidemiológie. Keďže vo väčšine prípadov takáto evidencia nie je dostupná, Pharm-In pre vás zrealizuje:
03/04

Nákladové štúdie

V zmysle legislatívnych a metodických požiadaviek je potrebné pripraviť analýzu nákladovej efektívnosti z pohľadu platcu zdravotnej starostlivosti s použitím aktuálnych lokálnych nákladových údajov.

Epidemiologické štúdie

Pri predkladaní žiadostí o kategorizáciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických pomôcok je potrebné predložiť lokálne epidemiologické údaje o ochorení, pre ktoré je liečba určená.

Prieskumy

Prieskumy sú neoddeliteľnou súčasťou prípravy podkladov pre žiadosť o úhradu lieku. U mnohých ochorení vieme prostredníctvom prieskumov zabezpečiť chýbajúce alebo nedostatočné údaje o terapeutických zvyklostiach, demografických údajoch pacientov, či využívaní jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti.

Naše online služby

Zaberá Vám sledovanie cien liekov veľa času? Zdá sa vám systém cenotvorby a úhrad liekov zložitý a neprehľadný? Nemáte čas na každodenné sledovanie zmien na elektronickom portáli MZSR? Ponúkame Vám riešenia, ktoré ušetria Váš čas a pomôžu Vám rýchlo sa zorientovať v cenotvorbe a prebiehajúcich konaniach - aplikácie PRICE-In a Monitor-In.
04/04

Webová databázová aplikácia PRICE-In Vás upozorní na zverejnené zmeny cien a úhrad a poskytne Vám komplexný a aktuálny prehľad všetkých podaných cenových návrhov zverejnených na stránke MZ SR. Zároveň uvádza pre každú referenčnú skupinu najnižšiu konečnú cenu/ŠDL, ktorá tvorí základ pre stanovenie úhrady. Umožní Vám stanoviť cenu lieku pri predpokladanej úhrade so želateľným doplatkom.

Monitor-In je aplikácia, ktorá prináša užívateľom každý deň komplexný prehľad nových konaní a všetkých zaznamenaných zmien v konaniach oproti stavu z predchádzajúceho dňa.
Konania sú prostredníctvom služby monitorované vo všetkých fázach, od vyhlásenia konania zo strany MZ SR až po vydanie rozhodnutí. Z hľadiska funkcionality prináša aplikácia možnosť individuálneho, užívateľom zvoleného nastavenia zobrazených reportov a požiadaviek na e-mailovú notifikáciu zmien.

Aplikácia sa pripravuje, čoskoro bude k dispozícii testovacia verzia.