Epidemiologické analýzy

Pri predkladaní žiadostí o kategorizáciu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických pomôcok je potrebné predložiť lokálne epidemiologické údaje o ochorení, pre ktoré je liečba určená.

Pri žiadosti o úhradu lieku je potrebné predložiť údaje o incidencii a prevalencii choroby v Slovenskej republike, tie isté údaje sú potrebné tiež pri výpočte dopadu na zdravotný rozpočet. Pre účely modelovania v dlhodobom časovom horizonte sú potrebné lokálne údaje o úmrtnosti populácie a špecifickej úmrtnosti u príslušného ochorenia.

V zákone č. 363/2011 Z.z. sú špecifikované postupy v procese kategorizácie, ktoré vyžadujú predloženie údajov o prevalencii ochorenia, a to najmä pri:

 • rozhodovaní o podmienečnej úhrade („ak je prevalencia v SR nižšia ako 1:100 000“),
 • hodnotení nedostupnosti liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov („ak je prevalencia v SR nižšia ako 1:100 000“),
 • pri rozhodovaní o zmene charakteristík referenčnej skupiny („zníženie úhrady o 0 %, 3 % alebo 7,5 % v závislosti od špecifikácie počtu dodatočne liečených pacientov“).

Pri mnohých diagnózach nie sú epidemiologické údaje v SR dostupné, resp. sú len v obmedzenej štruktúre a formáte, chýbajú aktuálne dáta a nie sú k dispozícii prepočty na relatívne hodnoty. Výpočty prevalencie ochorení nie sú v rámci epidemiologických hodnotení štandardné a ani pre mnohé chronické ochorenia nie sú údaje o prevalencii na Slovensku vôbec dostupné.

Pharm-In ponúka:

 • spracovanie dostupných a publikovaných epidemiologických údajov,
 • modelovanie údajov o prevalencii,
 • časový vývoj incidencie a mortality na vybrané ochorenia na Slovensku, prospektívne predikcie záťaže populácie, indexy zmien incidencie a mortality, medziročné zmeny,
 • vekovú štruktúru populácie chorých a zomretých na Slovensku,
 • extrapoláciu dát zo zahraničných údajov, časový vývoj epidemiologických parametrov na Slovensku v porovnaní s referenčnými hodnotami
 • časový vývoj zastúpenia klinických štádií, TNM a histologických typov pri vybraných zhubných nádorov na Slovensku,
 • komplexnú prezentáciu recenzovaných epidemiologických analýz podľa diagnózy
 • realizáciu epidemiologických štúdií a prieskumov.

Vybrané epidemiologické analýzy, ktoré obsahujú najaktuálnejšie dostupné údaje o mortalite, incidencii a prevalencii niektorých ochorení a prospektívny vývoj týchto parametrov pri zohľadnení špecifík a rizík na Slovensku si môžete u nás hneď objednať.