Farmako-ekonomika

Rozpočet na zdravotníctvo je obmedzený a náklady na lieky na Slovensku neustále stúpajú. Z tohoto dôvodu sa farmako-ekonomika dostáva do popredia liekovej politiky a farmaceutické spoločnosti musia preukazovať pri vstupe nových liekov ich nákladovú efektivitu a dopad na zdravotný rozpočet.

Pharm-In ponúka:

  • vypracovanie vlastných, lokálnych farmako-ekonomických analýz v súlade s legislatívnymi požiadavkami a metodickými usmerneniami,
  • adaptáciu globálnych farmako-ekonomických modelov so zohľadnením lokálnych vstupných údajov,
  • analýzy lokálnych nákladov na liečbu a ich modelovanie s využitím panelu odborníkov a dostupných oficiálnych cenníkov (tzv. Delphi panel).