Prieskumy

Prieskumy sú neoddeliteľnou súčasťou prípravy podkladov pre žiadosť o úhradu lieku. U mnohých ochorení vieme prostredníctvom prieskumov zabezpečiť chýbajúce alebo nedostatočné údaje o terapeutických zvyklostiach, demografických údajoch pacientov, či využívaní jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti.

Našim klientom ponúkame realizáciu prieskumov:

  • retrospektívnych a prospektívnych,
  • kvalitatívnych a kvantitatívnych,
  • medzi pacientami a medzi odbornou verejnosťou,
  • kvality života pomocou dotazníkov EQ5D.