Základy farmakoekonomiky

Hodnotenie nákladovej efektivity v rozsahu štandardov platných v SR

Školenie poskytne základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmako-ekonomiky.

Školenie je určené pre pracovníkov farmaceutických spoločností a zdravotníckych inštitúcií, ktorí sa vo svojej práci stretávajú s hodnotením nákladovej efektívnosti zdravotníckych technológií, napríklad pri príprave (alebo hodnotení) žiadostí o úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v SR.

Školenie môže byť otvorené, pre účastníkov z rôznych spoločností, alebo uzavreté, pre zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu.

Prihlásiť sa môžete buď individuálne alebo si môžete objednať školenie pre celú skupinu. Školenie je 2-dňové, avšak termín, dĺžka a obsah školenia pre ucelené skupiny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody.

 

Plánované termíny školenia:

Otvorené školenie:

Základy farmakoekonomiky
Novela zákona 363/2011 a vplyv na posudzovanie nákladovej efektivity v SR

 

Školenie poskytne základné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti farmako-ekonomiky, pričom zároveň prinesie informácie o zmenách v legislatíve platnej od 1.1.2018 a ich vplyv na posudzovanie nákladovej efektivity v SR.

Súčasťou školenia budú aj praktické cvičenia a konkrétne príklady farmakoekonomických analýz, zverejnených na portáli MZ SR a ich posudzovanie kompetentnými inštitúciami.

Termín: 18.-19. október, 2018

 

Počet doteraz prihlásených účastníkov: 6

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 6 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 12.

Cena za školenie pre jedného účastníka: 1.600,- eur (bez DPH). Pre štátne inštitúcie a školy poskytujeme zľavu.

Cena zahŕňa: všetky náklady na organizáciu realizáciu školenia, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Rámcový program školenia:

  • Význam a využitie FE v zdravotníckej a liekovej politike
           - Ekonomický rozmer zdravotnej starostlivosti
           - Úvod do FE
           - FE ako súčasť HTA a rozhodovacích procesov o úhradách
  • Organizačný rámec predkladania a hodnotenia FE analýz
           - Miesto FE v rozhodovaní o úhrade v SR
           - Predkladanie a schvaľovanie FE analýz v SR, platná legislatíva a metodika
           -Termíny správnych konaní, proces konaní
  • Metodický rámec hodnotenia nákladovej efektivity
           - Definícia problému
           - Perspektíva, populácia, časový horizont, komparátor
           - Výber typu analýzy
           - Vstupy vo FE analýze
                    klinické dáta, kvalita života, náklady, epidemiologické a demografické dáta
           - Základy modelovania a adaptácia globálnych modelov na lokálne podmienky
           - Diskontovanie, analýza citlivosti
           - Praktické cvičenie
  • Analýza dopadu na rozpočet
           - Metodika prípravy analýzy dopadu
           - Časový horizont, perspektíva, komparátor
           - Praktické cvičenie
  • Praktická aplikácia FE analýz
           - Príklady FE analýz z portálu MZ SR
           - Úspešné vs neúspešné FE analýzy
           - Najčastejšie chyby vo FE analýzach
           - Ako hodnotiť FE analýzy
           - Kontrolné zoznamy

 

V prípade, že sa chcete záväzne prihlásiť na niektorý termín školenia, vyplňte prihlasovací formulár.
V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte email: pharmin@pharmin.sk.